Tájékoztatás ÁSZF változásról

Dátum: 2016. december 06. - 16:26

Tájékoztatjuk tisztelt ügyfeleinket, hogy Általános Szerződési Feltételeink 2017. január 1-i hatállyal az alábbi pontokban módosulnak:

6.1.2.d – helyszíni hibaelhárítás

A Szolgáltató köteles a hibabejelentéseket 48 órán belül kivizsgálni és az elvégzett vizsgálat alapján az Előfizetőt értesíteni arról, hogy

a) további helyszíni, az Előfizetői Hozzáférési Ponton vagy azt is érintően lefolytatandó vizsgálat szükséges, annak időpontjának megjelölésével (év, hónap, nap, 4 órás időszak megadásával, amely 8 és 18 óra közé eshet)

6.4 – rögzített hanganyagok kiadása ügyfél kérésére

A hangfelvétel másolatát a Szolgáltató köteles az Előfizető kérelmére 30 napon belül rendelkezésre bocsátani. A Szolgáltató a hangfelvétel kiadását az Előfizető azonosításán túl egyéb feltételhez nem kötheti. Az Előfizető részére hangfelvételenként egy alkalommal ingyenesen kell a másolatot biztosítani.

7.1 és 12.4 - előfizetői szerződés megszüntetésének költsége

Az előfizetői szerződés megszűnése esetén sem kiszállási díj, sem bármilyen egyéb költség (különösen a Szolgáltató tulajdonát képező eszköz amortizációs értékcsökkenése) nem hárítható át az Előfizetőre, az alábbi kivételekkel:

a) ha a szolgáltatás nyújtásának megkezdése az ÁSZF 2.3.1. pont szerinti időpontban az Előfizető érdekkörébe tartozó ok miatt nem volt lehetséges és a felek nem állapodnak meg a szolgáltatás nyújtása megkezdésének 90 napon belüli időpontjában, és emiatt az előfizetői szerződés a megkötésétől számított 90. napon megszűnik,

b) az Eht. 134. § (6)-(7) bekezdésében meghatározott esetekben.

7.1 – esedékes díjak számlázása

A Szolgáltató az esedékes díjakról legalább havonta számlát készít, és azt az Előfizető részére tárgyhó 10-ig megküldi. A Szolgáltató a havi alapdíjakat az adott hónapra (részben előre) számlázza ki.

1.sz. melléklet 1. pont – Hello Digital főcsomagok csatornakiosztása

HD Alapcsomag: Humor+ bekerül

HD Családi csomag: Fine Living, Food Network és Viva kikerül, bekerül az RTL Spike, valamint a Spíler TV, Kiwi és Chili csatornák

1.sz. melléklet 3. pont – Hello Digital főcsomagok díjszabása

Csomag

Havi bruttó előfizetési díj

Induló csomag

2.090 Ft

HD Alap csomag

6.290 Ft

HD Családi csomag

9.190 Ft

1.sz. melléklet 5. pont – Hello HD Alapcsomag díjszabása

Csomag

Havi bruttó előfizetési díj

HHD Alapcsomag

4.290 Ft

1.sz. melléklet 8. pont – egyéb egyszeri díjak

Leírás

Bruttó díj

Számla újraküldés vagy számlacsekk pótlása esetén fizetendő díj

150 Ft

Névátírásért fizetendő egyszeri díj

0 Ft

5.sz. melléklet – az ügyfelek kiszolgálásának minőségi célértékei

Ügyintéző bejelentkezése

A szolgáltató ügyfélszolgálati ügyintézőjének 60 másodpercen belüli bejelentkezésének aránya az ügyfélszolgálatra érkező hívások esetén, százalékban

A bejelentkezési arány mérési alapja a hívás felépítéséhez szükséges címinformációk vételének pillanatától- kezelői végberendezéseken, vagy a hozzá kapcsolódó hálózaton, hívássoroló rendszer alkalmazása esetén a kezelői bejelentkezést igénylő menüpont hívó általi kiválasztását követően – az ügyintéző személyes bejelentkezéséig eltelt időtartam az alapadatokat a Szolgáltató Telefonos ügyfélszolgálata szolgáltatja.

³ 60%


Amennyiben a most bejelentett módosítások az Ön számára hátrányos rendelkezéseket tartalmaznak, úgy az értesítéstől számított 15 napon belül további jogkövetkezmények nélkül jogosult felmondani a határozott időtartamú szerződést. Nem mondhatja fel a határozott időtartamú szerződést ilyen esetben akkor, ha az előfizetői szerződést a határozott időtartamból eredő kedvezmények figyelembevételével kötötte meg, és a módosítás a kapott kedvezményeket nem érinti. Az előfizető a határozatlan idejű előfizetői szerződést legfeljebb 8 napos felmondási határidővel bármikor jogosult további jogkövetkezmények nélkül felmondani. Az Általános Szerződési Feltételek megtalálható ügyfélszolgálati irodánkban, valamint az alábbi linkre kattintva:

MMDS ÁSZF 2017. január 1.pdf

Vissza

Vidd magaddal a legjobb filmeket

A HelloDigital ügyfelek mobilon és tableten is tévézhetnek a kábelTVGO everywhere szolgáltatással.

Érdekel!

Adult Vision

A világ legjobb felnőtt csatornái egy helyen

Érdekel!

IPTV Hungary

Magyar nyelvű csatornák külföldről, bárhol a világban

Érdekel!

ITT/OTT TV

Tévézz mobilon, smart tévén, tableten bárhol, bármikor hűségidő nélkül

Érdekel!